Mayakalendern tar inte slut…

Av Barfota–Karin (Karin Forsberg)
Den 24 september 2011

Jag har länge "legat lågt" med att offentliggöra mina åsikter om "Mayakalenderns slut". Men nu känner jag att det är hög tid att även jag adderar min personliga känsla inför det läge i vår utveckling, som idag engagerar så många.

Vad som finns sagt hos Mayafolket själva om "Mayakalenderns slut" är bokstavligt talat hugget i sten. För det första talas inte om något slut på Mayakalendern, som helhet. Tvärtom finns det tidsangivelser långt, eller mycket långt fram i tiden, i den information som finns kvar, efter de forntida Mayas. För det andra finns en tydlig och konkret angivelse om vid vilket "datum" i Mayakalendern som den s k Stora Cykeln i den Långa Räkningen, ska ta slut. Och det är detta som anses vara aktuellt i våra dagar. Bland annat finns en sådan angivelse på det s k Tortuguero-monumentet. Där finns en inskription som säger (enligt vår tids tolkare) att Mayakalenderns Stora Cykel slutar på dagen 4 Ahau 3 Kankin. 4 Ahau är en tidsangivelse ur Tzolkinräkningen och 3 Kankin är en angivelse ur Haab–räkningen.

Vad Tortugueromonumentet i övrigt säger är inte så enkelt att tyda, bland annat på grund av att det är skadat, så att bitar av inskriptionen saknas. I Geoff Stray's lilla behändiga bok "2012 i fickformat" finns kortfattad och bra information om de senaste tolkningarna av dessa inskriptioner. Från hösten 2010 finns en tolkning gjord, av Gronemeyer/MacLeod som lyder: "Det kommer att fullbordas den 13:e baktunen. Vid 4 ahau 3 kankin kommer ett "beskådande" att ske. Det är uppvisningen av Bolon Yokte vid en stor "ämbetsinstallation"

"Datumet" 4 Ahau 3 Kankin återkommer i Mayakalenderns tideräkning med cirka 52 års mellanrum, då Tzolkin- och Haabräkningen sammanfaller i just denna kombination – då är en s k Kalenderrunda fullbordad. Denna Kalenderrunda består av 52 Haab-år omfattande 365 dygn vilket är lika med 73 Tzolkinår omfattande 260 dygn Ett sådant fullbordande anses vi nu ha nära förestående, på det gregorianska datumet den 21 december 2012.

Vad Mayafolket själva idag säger, via ett av sina viktigaste språkrör, Grand Elder don Alejandro Oxlaj (Wandering Wolf), är att de inte längre vet exakt var de befinner sig i Den Långa Räkningen och därför inte heller exakt kan säga när den Stora Cykeln tar slut. Don Alejandro säger dock också att det är helt säkert var vi befinner oss i Tzolkinräkningen, eftersom denna tideräkning vidmakthållits obruten av Dagräknare hos Mayafolket, ända fram till våra dagar. 

Därför ser jag det som pålitligt att det är 4 Ahau i Tzolkinräkningen den 21 december 2012. Huruvida det också är 3 Kankin kan jag inte uttala mig om. Men om så skulle vara så ser jag det som högst sannolikt att Den Stora Cykeln kan gå till sitt avslut just detta datum i vår gregorianska tideräkning. Eller så sluts den Stora Cykeln om ytterligare 52 x 365 dygn, då kombinationen 4 Ahau 3 Kankin åter infaller i Mayakalenderns Kalenderrunda.

Dock finns det i världen idag så pass många tecken på en pågående intensiv transformation – såväl för oss enskilda, som i världsekonomi, klimatförändringar övriga reaktioner hos Moder Jord – att jag tror att en fullbordan av denna Stora Cykel är nära förestående. Många olika profetior och kanaliseringar, likväl som astrologers och vetenskapsmäns utvärderingar av det astronomiska läget, pekar också på att ngt speciellt är på gång att ske inom den handfull år vi nu befinner oss.

Carlos Barrios – en mayapräst – skriver i sin bok "The Book of Destiny" att vi nu befinner oss i slutet av den period som kallas Den Fjärde Solen. Och att Den Femte Solen kommer att inledas den 21 december 2012. Det läge han beskriver för de tiderna överensstämmer väl med vad jag själv känner och ser omkring mig i min bekantskapskrets likväl som i de större världshändelserna.

För mig känns det helt fel att se det som att Mayakalendern ska ta slut. Varken den 28 oktober 2011 eller den 21 december 2012 eller överhuvudtaget. För så länge det eviga spiralkretsloppet (begrepp från Martinuskosmologins lära) i kosmos fortgår så fortgår också de skeenden som utgör grunden till Mayakalendern. Vilket dels är kosmiska pulseringar som inte är kopplade till några fysiska/astronomiska objekt, likväl som olika cykler som är kopplade till beteenden hos olika astronomiska objekt. Jag tror inte heller på att mänskligheten som helhet kommer att vara färdig i sin andliga utveckling till slutet av oktober 2011, eller till vintersolståndet 2012.

Men däremot innebär ju den ständiga utvecklingen i det eviga spiralkretsloppet att en del av oss människor expanderar vårt medvetande (och därigenom vårt beteende) vidare, så att det alltmer omfattar de karaktärsdrag som är definitionen för det riktiga Människoriket, samtidigt som vi alltmer går ifrån de karaktärsdrag och beteenden som är rådande i Djurriket. Och i Människoriket lever vi inte längre inom och med påverkan av den linjära tiden, på samma sätt som nu. Kanske lever vi t o m helt utom tiden. Och i så fall tar ju då tideräkningen slut för de väsenden som "går  ur tiden", medan den fortsätter för de väsenden som ännu har sin levnad och existens inom tiden, här i vår tredje dimension, på Jorden.

Det tidigare aktuella "slutdatumet" för Mayakalendern – den 28 oktober 2011 – grundar sig ursprungligen på C J Callemans teorier, utifrån hans forskning kring Mayakalendern. Detta datum (som är 13 Ahau 8 Zac i Mayakalendern) finns inte omtalat i Mayafokets efterlämnade skriftliga eller muntligen vidmakthållna information, enligt vad jag hittills har stött på i det jag läst och lärt. Det innebär inte heller någon fullbordan av baktun 13 (se inledningen av denna artikel), eftersom den ska fullbordas på en dag som är 4 Ahau i Tzolkinräkningen. Därför ser jag det rent intellektuellt inte sannolikt att det kommer att innebär någon markant händelse i vår utveckling. Ej heller känner jag intuitivt att det skulle vara dags för något speciellt då, exempelvis någon form av kvantsprång för de människor som är långt på gång in i Människoriket. även om utvecklingen – sedd ur ett stort perspektiv – vid vissa tillfällen kan tyckas ha genomgått sådana.

Min tro är som det gamla Mayafolkets: alltså att det handlar om ständigt upprepade cykler inom cykler inom cykler och därtill en ständig nivåhöjning, vilket ger en spiralform för utvecklingen i kosmos. Och i en sådan utvecklingsmodell ser jag inte utrymme för några kvantsprång, utan endast en successiv utveckling.

Dock finns det idag (liksom även vid tidigare tillfällen genom årtusendena) ett visst astronomiskt läge som gör dessa tider lite speciella. Och det är den ingång i Ljusets tidsålder, som (bland annat enligt Barbara Hand Clow) grundar sig på att vårt solsystem – under sin ständiga sinusoida vandring genom Vintergatan –  nu håller på att inträda i ett av de fotonbälten som ligger, likt en elektrisk lindning, runt ekvatorialplanet av vår galax. Detta fotonbälte ser jag som ett slags brännglas, eller förstärkare, som nu driver på utvecklingen extra intensivt och gör att vi upplever en starkt ökad händelsedensitet, vilket känns som att tiden går fortare. Detta fotonbälte gör också att vi parallellt med vår intensiva utveckling effektivt ges den stora mängd info som både är förutsättningen för och orsaken till vårt intensiva växande – hönan och ägget i ett. Vi drivs alltså snabbare till mognad än vad vi skulle ha gjort utan denna ökade informations–tillförsel, bland annat genom att ges just de skeenden i våra individuella liv som vi behöver för att lära och växa.

Datumet den 28 oktober 2011 som slutdatum för Mayakalendern grundar sig bl a på det faktum att det då är kombinationen 13 Ahau i Tzolkinräkningen. Och 13 är den fullbordande tonen i Tzolkinräkningens mindre "kugghjul" med siffror från 1 till 13. Och Ahau är det fullbordande dagtecknet i Tzolkinräkningens större "kugghjul" med 20 st dagtecken från Imix till Ahau (Alligator till Ljus). Men...detta är också en "flytande sanning", för det råder delade meningar om vilket dagtecken som är det "första" och vilket som är det "sista". Och själv håller jag mig till åsikten att det inte finns ngt första och sista på ett runt kugghjul...

Däremot så är det utan tvekan så att dagen Ahau – Ljus är en dag med energier som främjar en stor "öppenhet uppåt". Dvs att vi är extra mottagliga för att ta in information direkt från kosmos, via Solen. Så på så vis kan man säga att vår mänskliga tillväxt har stor sannolikhet att optimeras just på Ahau-dagarna. Men – kombinationen 13 Ahau har vi ju återkommande, var 260:e dygn. Så t ex  hade vi en sådan kombination den 10 februari 2011, den 28:e oktober 2011 och den 14 juli 2012.

Sammanfattningsvis är alltså min personliga syn på läget idag:

 • Vi befinner oss nu i övergången mellan Djurriket och Människoriket (Martinuskosmologins beteckningar), sedan några decennier tillbaka.
 • Detta är sannolikt synonymt med övergången mellan den Fjärde och den Femte Solen och andra liknande angivelser, som finns hos olika ursprungsfolk.
 • Denna övergång drivs på extra mycket nu, genom att vi alltmer går in i ett av Vintergatans fotonbälten – tidsåldern av Ljus.
 • Denna övergång är successiv: med andra ord kan vi inte säga något exakt datum för när vi "går över gränsen". För någon sådan skarp, konkret gräns finns inte.
 • Denna övergång gäller på sätt och vis alla väsenden på jorden, såtillvida att vi alla översköljs av samma kosmiska utvecklingsenergier.
 • Men denna övergång gäller å andra sidan INTE alla, samtidigt och på samma sätt, eftersom vi befinner oss på olika nivåer i vår personliga utveckling. Vi bär som individer olika frekvensmässiga fingerprints och därmed re-sonerar vi mer eller mindre optimalt med de inkommande energierna och därmed så går vi i olika takt framåt. Och en del tar inte alls in de inkommande energierna och de går då inte alls framåt i sin tillväxt, just nu.
 • Avslutet av den aktuella Stora Cykeln i Mayakalenderns Långa Räkning kan vara den 21 december 2012, men det kan också vara t ex 52x365 dygn fram i tiden.
 • Detta avslut kommer att innebära något slag av speciellt skeende, vilket bl a finns förutsagt på Tortugueromonumentet.
 • Detta i sig är indicium för att det är inom några få år som den Stora Cykeln går till fullbordan, eftersom det bl a är många extraordinära astronomiska lägen kring år 2011-2013
 • Den 28 oktober 2011 var speciellt såtillvida att det var dagen 13 Ahau, vilket är en dag som vi optimalt kan ta in de kosmiska utvecklingspulserna.
 • Men varken den 21 december 2012 eller den 28 oktober 2011 innebär att Mayakalendern, vår och världens utveckling eller tiden upphör - för flertalet av människorna.
 • Däremot innebär tiderna nu, och framöver, att många människor alltmer utvecklas mot att uppleva sig och börja leva som en del av den helhet som den gudomliga matrisen utgör. Dvs att de får ett kosmiskt medvetande, där de inte längre upplever sig åtskiljda från varandra, eller från Moder Jord eller från Kosmos. Utan att de verkligen upplever sig som en del av alltet och som förenade med detta och allt annat.
 • Tiderna nu och framöver innebär också att vi kommer att få uppleva många och stora omvävningar i vår värld, inom många områden. För vi och Moder Jord är ett och vad som sker med henne, sker också med oss. Och övergången mellan Djurriket och Människoriket är mer turbulent och utmanande än vad övergången mellan de övriga rikena är, enligt Martinuskosmologin. Men, efter denna övergång kommer vi att leva i en mycket mer förenad, harmonisk, kärleksfull och holistisk tillvaro, där det är självklart för oss att "mind over matter" råder.

Kom ihåg att det jag nu har skrivit inte är liktydigt med några sanningar! Det är som sagt min personliga syn på saken, utifrån både intellektuella bedömningar och intuitiva ingivelser.

Vad jag vill påpeka som viktigt i dessa tider är:

 • Lita på din magkänsla och lyssna till både ditt hjärta och ditt intellekt. Låt dem samarbeta, men se till att intellektet får vara biträde – inte chef.
 • "öppna bländaren", dvs släpp gamla inlärda värderingar och nomer, öppna dig förutsättningslöst och ta in informationen direkt från kosmos, via Solen och Moder Jord, som Mayafolket gör. På så vis får du den "ofärgad" av andras mänskliga värderingar, intellektuella eller känslomässiga. I detta öppnande är det ett gott stöd att försöka vara inkännande för Tzolkinrytmens olika dagenergier.
 • Och "minska ditt skärpedjup", dvs lev och ta in här och nu! Genom att varken fastna i sådant som har hänt, eller att bekymra dig om vad som kan tänkas komma att hända, så hämtar du hem dina energier till nuet och kan bättre följa med i flödet och orka med den intensiva händelsedensiteten.
 • Tillåt dig att utvecklas vidare, även om det periodvis innebär mycket turbulens i ditt liv.
 • Ha den sanna Kärleken i fokus, i ditt hjärta, och försök att lämna det dualistiska tänkesätt som hör hemma i Djurriket.
 • Behåll dock samtidigt det stabila och kärleksfulla skydd som behövs för dig själv och din fortsatta tillväxt, för vi kommer att få uppleva instabilitet hos dem som inte klarar av att ta in de rådande energierna utan istället, på grund av sin rädsla inför skeendena, kommer att försöka få allt att förbli vid det gamla, invanda.
 • Och....som jag alltid brukar tjata om: bär inom dig bilden av den vertikala axeln med sina fyra riktningar och centrum i hjärtat. Det är ett gott stöd för stabiliteten.

Med önskan om allt gott till er alla på er fortsatta vandring framåt!

Barfota-Karin
på dagen 5 Cimi i Mayakalenderns Tzolkinräkning
Den 24 september 2011

Uppdaterad 11 december 2012

 Tillbaka

Åter Hem

© Karin Forsberg 2019-2021